قیمت آنلاین گوشتقیمت گوشت گوساله امروز | کشتار روز تهران در سامان گوشت آسیا و عرضه مستقیم

دسته: قیمت گوشت گوساله امروز

قیمت گوشت گوساله امروز

قیمت گوشت گوساله

  ران بدون استخوان گوساله ۸۴۰۰۰ تومان سر دست بدون استخوان گوساله ۷4۰۰۰ تومان خورشتی گوساله ۸۴۰۰۰ تومان راسته بدون استخوان گوساله مغز ۱30۰۰۰ تومان قلوه گاه با استخوان گوساله 55000 تومان قلوه گاه بدون…

قیمت گوشت گوساله

  ران بدون استخوان گوساله ۸۴۰۰۰ تومان سر دست بدون استخوان گوساله ۷2۰۰۰ تومان خورشتی گوساله ۸۴۰۰۰ تومان راسته بدون استخوان گوساله مغز ۱30۰۰۰ تومان قلوه گاه با استخوان گوساله 55000 تومان قلوه گاه بدون…